Thursday, November 22, 2012

Bahri Beci: Rreth bazës dialektore të gjuhës së Mesharit të Gjon Buzukut
Krahasimi i gjuhës së “Mesharit” të Gjon Buzukut të botuar më 1555 me gjuhën e veprës “E mbsuame e kreshterë” të Lekë Matrëngës të botuar më 1592, pra 37 vjet pas “Mesharit”, vërteton në mënyrë të padiskutueshme se në atë kohë ishte bërë ndarja themelore dialektore e shqipes në gegërishte e toskërishte dhe se gjuha e “Mesharit” i përket dialektit të veriut ose gegërishtes.

http://www.mapo.al/2012/11/20/rreth-bazes-dialektore-te-gjuhes-se-mesharit-te-gjon-buzukut/
Like ·  ·  ·  · 22 minutes ago