Gjuha Shqipe (Libri)Redaktor: As. Prof. Rahim Memushaj
Recensent: Prof. Dr. Xhevat Lloshi
Piktor: Jusuf Shahini
Përkujdesja grafike: Lavdie Cenmurati
Kopertina: Irena Toçi


Botues: Fatmir Toçi

ISBN 99927 - 1 - 454 - 9
@Copyright 2001: Sh.B.TOENA
SHTËPIA BOTUESE TOENA
Rr "Muhamet Gjollesha", K.Postare 1420, TIRANE
Tel.:++355 4 240 116; 240 117
Tel./Fax: ++355 4 227 232; 240 117
e-mail: toena@icc.al.eu.org
http://www.toena.com.al

Prof. Dr. Gjovalin Shkurtaj
Prof. Dr. Enver Hysa


GJUHA SHQIPE
PËR TË HUAJT DHE SHQIPTARËT JASHTË ATDHEUT

ALBANIAN FOR FOREIGN STUDENTS
L'ALBANAIS POUR LES ÉTRANGERS
ALBANISCHE FÚR FREMDE
L'ALBANESESE PER GLI STRANIRIBOTIMET TOENA
Tiranë 2001
CIP. Katalogizimi në botim - B.K. Tiranë
Shkurtaj, Gjovalin Gjuha shqipe për të huaj dhe shqiptarë jashtë atdheut / Gjovalin Shkurtaj, Enver Hysa; RedRahmi Memushaj. - T.: Toena 2001
448f.; 23 cm
ISBN 99927 1 - 454 - 9
1. Hysa, Enver
811.18:37
Formati: 70x100/16
Nr. i botimit: 00793
Shtypur në Shtypshkronjën TOENA
Tel: 00355 4 355199
Tiranë, 2001Pjesë të nxierrura për lexuesin:
Shkalla I-rë
kapitullin: Paranjohuri[1]
Alfabeti i gjuhës shqipe
Shenjat e pikësimit
Zanoret
Bashkëtingëlloret
Drejtshqiptimi dhe drejtshktimi
Theksi
Përshëndetje
Numërimi nga 1 - 10
Disa fjalë dhe fjali të thjeshta
Fjalë dhe forma fjalësh
Njëjës dhe shumës
Fjalë dhe forma gramatikore
Përemra
Çfarë ka në klasë?
Fjala një si nyjë
Numërorët
Dialog
Vende, popuj, gjuhë
Mbaresat e trajtës së shquar
Mbiemrat që tregojnë ngjyra
Ditët e javës, muajt dhe stinët e vitit
Dialog
Sa është ora?
Vaktet e ditës
Ora e Elionit
Dialog
Folja ndihmëse jam
Sot, nesër, pasnesër, dje, pardje
Emra farefisnie
Për t'u njohur me shokë dhe miq
Biseda të zakonshme
Dialog
Pjesët e trupit
Trupi i njeriu
Modele fjalish me pjesët e trupit
Forma pohore, pyetëse dhe mohore e foljes jam
Si je?
Ku je? Ku jeni? Ku janë?
Kush je ti, kush është ai (ajo)?